...
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันศุกร์ที่ 01 พฤษภาคม 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 1143
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันพุธที่ 10 มกราคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 180
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๕ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวรณโรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต
(วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559)
จำนวนผู้เข้าชม 1510
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ เยี่ยมชมสภาพศาลาการเปรียญ วัดบางกะพ้อม และรับทราบการรายงานของผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี เรื่องแนวทางการบูรณะและการส่งเสริมสนับสนุนจากภาคเอกชน ณ วัดบางกะพ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานอนุรักษ์เรือโบราณ แหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์ ณ แหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙
(วันศุกร์ที่ 01 เมษายน 2559)
จำนวนผู้เข้าชม 1346
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรีได้จัดทำโครงการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรม ของอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ) จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของอาสาสมัคร ท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม โดยกำหนดจัดกิจกรรม ดูแลรักษาโบราณสถาน ณ วัดพระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
(วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559)
จำนวนผู้เข้าชม 1316
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายหงส์ทอง แย้มยืนยง (ประธาน อส.มศ. อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี )ได้เข้ารับพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
(วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559)
จำนวนผู้เข้าชม 1295
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรีได้จัดทำโครงการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรม ของอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ) จังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของอาสาสมัคร ท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม โดยมีนายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมือง เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรม ดูแลรักษาโบราณสถาน ณ วัดโขลงสุวรรณคีรี ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
(วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559)
จำนวนผู้เข้าชม 1156
Messenger