...

โบราณสถานปราสาททามจาน จังหวัดศรีสะเกษ
โบราณสถานปราสาททามจาน จังหวัดศรีสะเกษ
เป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นตามรูปแบบสถาปัตยกรรมเขมร
ในศิลปะแบบบายน ตรงกับรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรเขมร (พ.ศ.1724 - 1761)
หันด้านหน้าไปทางทิศตะวันออก มีโคปุระหรือซุ้มประตูทางเข้าอยู่ด้านหน้า
มีแนวกำแพงแก้วซึ่งก่อสร้างเชื่อมออกมาจากด้านข้างของโคปุระทั้งสองข้าง
ด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ ล้อมเป็นกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมรอบโบราณสถานที่อยู่ภายใน
พนักงานดูแลรักษาโบราณสถาน : หยาดพิรุณ วิส

(จำนวนผู้เข้าชม 422 ครั้ง)


Messenger