...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์รวบรวมมรดกศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประสานความร่วมมือในการดูแลรักษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ

พันธกิจ

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยเรื่่องราวที่เกี่่ยวข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากหลักฐานที่เป็นโบราณวัตถุ ศิลปวัฒถุุ  และวัตถุทางชาติพันธุ์ ผนวกกับการสืบค้นจากเอกสารและตำนาน หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ และพัฒนาเป็นข้อมูลวิชาการต่อไป

ดำเนินการสำรวจ และรวบรวมทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของชาติที่เป็นโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุรวมถึงวัตถุทางชาติพันธุ์ ทั้งที่เป็นทรัพย์แผ่นดิน และที่เป็นหลักฐานแสดงถึงเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบมาเก็บรักษา

ควบคุม ดูแล รักษา  สมบัติทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ  2504 แกัไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็น มรดกของชาติสืบไป

ประสาน สนับสนุนในการสงวนรักษาทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของชาติ ตามหลักการอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และวัตถุทางชาติพันธุ์ ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ กับสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

สำรวจเก็บข้อมูล และประสานส่วนกลางเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่อยู่ในความครอบครองของวัดและเอกชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

เผยแพร่และบริการความรู้ที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้าวิจัยต่อสาธารณชนด้วยการจัดแสดง และด้วยสื่อและนวัตกรรมรูปแบบต่างๆ

ตรวจพิสูจน์ กำหนดอายุสมัย โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และวัตถุทางชาติพันธุ์ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

วางแผนและพัฒนาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน

ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประจำท้องถิ่น

(จำนวนผู้เข้าชม 353 ครั้ง)


Messenger