...

ค้นหา
รายการที่พบทั้งหมด 32,864 รายการ


เพื่อสำรวจสถานที่ในการกำหนดรูปแบบตามลักษณะงานและสถานที่ และออกแบบรายการ กำหนดเวที และรายละเอียดทางเทคนิคที่เหมาะสมในการจัดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี

เข้าร่วมดำเนินโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เกร็ดโขนผ่านงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ระดับนานาชาติ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานเทศกาลไทย “tout à fait thai”

โครงการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมองค์ความรู้กระจกสเตนกลาส พลับพลาที่ประทับสถานีรถไฟ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีที่ ๑ ระยะที่ ๔

Messenger