...

ด้านความรู้อื่นๆ
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม