...

ด้านความรู้อื่นๆ
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
สริทภังค / ตฏากะ : ข้อมูลจากจารึกเกี่ยวกับการจัดการน้ำในพื้นที่ของปราสาทสด๊กก๊อกธม
รายละเอียดเพิ่มเติม

Messenger