...

ประวัติและบทบาทหน้าที่

       เงินทุนหมุนเวียนการสังคีต จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงประมาร พ.ศ. 2524 และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนการสังคีต พ.ศ. 2524 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมศิลปากรดำเนินงานโดยสำนักการสังคีตมีภารกิจในการจัดการแสดงในแนวทางอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบทอดสร้างสรรค์ส่งเสิรมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติด้านนาฏดุริยางคศิลป์

          ต่อมาให้แบ่งส่วนราชการของกรมศิลปากร ไปอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2545

(จำนวนผู้เข้าชม 106 ครั้ง)


Messenger