...

ประวัติและบทบาทหน้าที่

ประวัติการก่อตั้งหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง เริ่มเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๔ กรมศิลปากรมีนโยบายขยายงานออกสู่ภูมิภาค และได้รับแนวคิดจากนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสมัยนั้น เสนอแนะว่า จังหวัดตรังมีสถานศึกษาระดับปริญญาหลายสถาบัน จึงควรจัดตั้งหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าที่ได้มาตรฐาน กรมศิลปากรจึงขอจัดตั้งหอจดหมายแห่งชาติไปพร้อมกัน และได้เปิดที่ทำการชั่วคราวที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๕ โดยใช้ชื่อ "หอจดหมายเหตุแห่งชาติที่ ๔ จังหวัดตรัง"

     ต่อมา กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต ใช้ชื่อว่า "หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถตรัง" เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งได้รับพระราชทานพระราชานุญาต เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๖

   จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคาร เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๖เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๙ ก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้ใช้บริการ ต่อมาเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๐ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง ได้เปิดให้บริการห้องเกียรติยศ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย เป็นครั้งแรกดูแลรับผิดชอบงานจดหมายเหตุในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง


๑. รวบรวม ประเมินคุณค่า เก็บรักษา ให้บริการเอกสารสำคัญของชาติและของท้องถิ่น

๒. ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าวิจัย พัฒนา และเผยแพร่เอกสารสำคัญของชาติและของท้องถิ่น

๓. บันทึกเหตุการณ์สำคัญของท้องถิ่น

๔. รวบรวม แสวงหา และสงวนรักษาฟิล์มภาพยนตร์ วีดีทัศน์ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและค้นคว้า

๕. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(จำนวนผู้เข้าชม 330 ครั้ง)


Messenger