...

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายเรื่อง "พระพุทธศาสนา: การสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรม"

          สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี ๒๕๖๖ การบรรยายเรื่อง "พระพุทธศาสนา: การสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรม" วิทยากรโดย พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต ป.ธ.๙, ดร.) พระราชาคณะชั้นธรรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร ประธานกรรมการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารดำรงราชานุภาพ ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
           นอกจากนี้ยังสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live : National Library of Thailand สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๘ ๖๘๙๑ ๒๕๔

(จำนวนผู้เข้าชม 95 ครั้ง)