...

รับสมัครอบรมศิลปะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๔๐          กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เปิดรับสมัครอบรมศิลปะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๔๐ ให้แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ ใน ๓ ทักษะ ได้แก่ วาดการ์ตูน, สีน้ำ, และลายเส้น แบ่งเป็น รอบเช้า ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และรอบบ่าย ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ทุกวันพุธ - อาทิตย์ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (หยุดวันจันทร์ - วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๒๒๒๔
         พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จัดอบรมศิลปะในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ วันพุธ – อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์ – อังคาร) จำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ การวาดการ์ตูน การวาดสีน้ำ และการวาดลายเส้น ดังนี้                          
         ๑. การวาดการ์ตูน เรียนพื้นฐานการวาดการ์ตูน โดยฝึกการสังเกต และนำเอาลักษณะเด่นของ
สิ่งต่าง ๆ มาถ่ายทอดลงในผลงานศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างและต่อยอดจินตนาการ แบ่งเป็นระดับ ป.๑ - ป.๓ และ ป.๔ – ป.๖ 
          ๒. การวาดสีน้ำ เรียนพื้นฐานการวาดภาพสีน้ำ ตั้งแต่การผสมสี การวางโครงร่างของภาพ โดย
สอดแทรกการลงสีด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น การระบายสีเปียกบนเปียก เปียกบนแห้ง และการระบายเคลือบ แบ่งเป็นระดับ ป.๔ - ป.๖ และ ม.๑ ขึ้นไป – บุคคลทั่วไป
          ๓. การวาดเส้น เรียนพื้นฐานการวาดภาพลายเส้นแบบต่างๆ การวาดเส้นจากหุ่นนิ่ง การให้น้ำหนักและแสงเงา ระดับ ม.๑ ขึ้นไป – บุคคลทั่วไป


          ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมศิลปะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๔๐ สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครโดยผู้ปกครอง ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (ไม่รับสมัครหรือรับจองทางออนไลน์) วันพุธ - อาทิตย์ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (หยุดวันจันทร์ - อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๑ ใบ สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับการอบรม ค่าลงทะเบียน คนละ ๑,๗๐๐ บาท ต่อหลักสูตร (รวมอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมแล้ว) สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า (เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า) เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๒๒๒๔ และ ๐๘ ๕๒๐๕ ๙๗๔๐ วันพุธ – วันอาทิตย์ หรือเฟสบุ๊ก : TheNationalGalleryThailand
 

(จำนวนผู้เข้าชม 858 ครั้ง)