...

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญชมนิทรรศการส่งความสุข “ศุภฤกษ์เบิกชัย สวัสดีปีใหม่          สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดนิทรรศการส่งความสุข “ศุภฤกษ์เบิกชัย สวัสดีปีใหม่” เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยผ่านทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ของหอสมุดแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖  ณ ห้องวชิรญาณ ๒ - ๓ อาคาร ๒ ชั้น ๑ สำนักหอสมุดแห่งชาติ 
          นิทรรศการนำเสนอความเป็นมาของวันขึ้นปีใหม่ในเมืองไทย พระราชพิธีขึ้นปีใหม่ในรัชสมัยต่าง ๆ พระราชดำรัสพระราชทานในโอกาสขึ้นปีใหม่ โคลงให้พรปีใหม่ของพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงจัดแสดงบัตรส่งความสุข บัตรอวยพร ส.ค.ส.พระราชทาน และเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่ นอกจากนี้ยังนำเสนอเรื่องราวของปฏิทิน สมุดบันทึก และกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ด้วย


 

          ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการส่งความสุข "ศุภฤกษ์เบิกชัย สวัสดีปีใหม่" ได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องวชิรณาณ ๒ – ๓ อาคาร ๒ ชั้น ๑ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เขตดุสิต กรุงเทพฯ
(จำนวนผู้เข้าชม 101 ครั้ง)