...

ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปประทับยืนเหนือเศียรพระอรุณาทิตย์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปประทับยืนเหนือพนัสบดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปประทับยืนเหนือพนัสบดี 2
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ชิ้นส่วนพุทธบัลลังก์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปยืนปางแสดงธรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพักตร์พระพุทธรูป2
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพักตร์พระพุทธรูป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
หินจำหลักรูปช้างแก้ว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โกลนพระพุทธรูปยืน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โกลนพระพุทธรูปยืน 2
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ศิลาจารึกพ่อขุนรามพล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาพปูนปั้นเล่าเรื่องเวสสันตระชาดก (วิศวนตร – อวทาน)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาพปูนปั้นเล่าเรื่องศยามกะชาดก (สุวรรณสาม)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาพปูนปั้นเล่าเรื่อง ไมตระกันยกะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาพปูนปั้นเล่าเรื่องบุคคล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาพปูนปั้นชาดกเล่าเรื่องษัฆทันต (ฉัททันต์)
รายละเอียดเพิ่มเติม
-

Messenger