...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันหลักในการสร้างทุนทางปัญญาแก่คนไทยในด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

พันธกิจ

๑.  ธำรงรักษาคุณค่าและเอกลักษณ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม

๒.  สืบทอดมรดกทางศิงปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบต่อไป

๓.  สร้างคุณค่าเพิ่มจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม

๔.  สร้างคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

๕.  กระตุ้นจิตรสำนึกและสร้างค่านิยมในคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรม

(จำนวนผู้เข้าชม 414 ครั้ง)