...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ/ภารกิจ

         1. บริหารจัดการอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

         2. ปฏิบัติงานทางวิชาการด้านโบราณคดีและการอนุรักษ์โบราณสถานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

         3. ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานทางวิชาการของหน่วยงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

         4. สร้างความรู้ ความร่วมมือ ให้คำแนะนำ และประสานงานกับจังหวัด หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชนและประชาชน ในการดำเนินงานอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งขยายเครือข่ายการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

         5. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

(จำนวนผู้เข้าชม 330 ครั้ง)


Messenger