...

โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2555
          สืบเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมมีนโยบายให้หน่วยงานในจังหวัดนครพนม ร่วมออกบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรตินครพนมจึงจัดทำโครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน เพื่อออกให้บริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  กิจกรรมที่จัดคือ  นิทรรศการเคลื่อนที่เรื่องเอกสารโบราณ เผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ การดูแลรักษา การจัดเก็บเอกสารโบราณ และแจกเอกสารความรู้ที่น่าสนใจ แนะนำประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 10 ครั้ง ดังนี้
 
           1.  โรงเรียนบ้านกุดยางเดียวโนนสมบูรณ์ ต.โพนทอง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  วันที 17 พฤศจิกายน 2555
 
           2.  โรงเรียนบ้านโคกสี  ต.โคกสี อ.วังยาง จ. นครพนม  วันที่ 15  ธันวาคม 2555
 
           3.  โรงเรียนบ้านนาเลียง  ต.นาเลียง  อ.นาแด จ.นครพนม  วันที่ 12 มกราคม 2555
 
           4.  โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก  ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555
 
         5. โรงเรียนบ้านโคกสว่าง  ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก  จ.นครพนม  วันที่ 15 มีนาคม 2555
 
           6. โรงเรียนบ้านอูนยางคำ  ต.นาหว้า  อ.นาหว้า จ.นครพนม  วันที่ 20 เมษายน 2555
 
           7.  โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ  ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม  วันที่ 14 มิถุนายน 2555
 
           8.  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์  ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม  วันที่ 23 กรกฎาคม 2555
 
           9.  โรงเรียนบ้านหนองแวง ต.หนองแวง  อ.บ้านแพง จ.นครพนม วันที่ 16 สิงหาคม 2555
 
          10.  โรงเรียนบ้านคำแม่นาง ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม  วันที่ 13 กันยายน 2555

(จำนวนผู้เข้าชม 832 ครั้ง)


Messenger