...

ค้นหา
รายการที่พบทั้งหมด 32,858 รายการวันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุนที่ ๔ เข้าทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร และทำกิจกรรมเวียนเทียนบริเวณวัดพระสี่อิริยาบถ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร


Messenger