หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง
จำนวนผู้เข้าชม 1751


เว็ปไซต์หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง: www.finearts.go.th/nlttrang


      เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ  ในวันที่   ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๓๕  เป็นมหามงคลสมัยที่สำคัญยิ่งอีกวาระหนึ่ง   ในการจัดพระราชพิธีถวายชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ     ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย   กรมศิลปากร  โดยหอสมุดแห่งชาติในฐานะที่มีภารกิจในการสนับสนุนส่งเสริมทางด้านการศึกษา  จึงมีโครงการจัดสร้างหอสมุดแหงชาติสาขาขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์รวมแห่งความรู้ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และด้วยการสนับสนุนของ  นายชวน  หลีกภัย  ในขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๐   ที่เห็นสมควรให้จัดตั้งหอสมุดแห่งชาติขึ้นที่จังหวัดตรัง  และได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ  พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า  “หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง” 
 
ประวัติ
          เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ  ในวันที่ ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๓๕  เป็นมหามงคลสมัยที่สำคัญในการจัดพระราชพิธีชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นการน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย  กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ  ซึ่งมีส่วนสนับสนุนทางด้านการศึกษา  จึงมีโครงการสร้างถาวรวัตถุที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชนซึ่งไม่มีสถานที่ใดจะเหมาะสมกับการจัดตั้งหอสมุดแห่งชาติ  ซึ่งเป็นศูนย์รวมแห่งความรู้ที่เป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมของชาติ  และด้วยการสนับสนุนของ ฯพณฯ นายชวน  หลีกภัย นายกรัฐมนตรี (คนที่ ๒๐)  ที่เห็นสมควรให้จัดตั้งหอสมุดแห่งชาติขึ้นที่จังหวัดตรัง  และได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ  พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง” 
 
         โดยกรมศิลปากรได้รับความร่วมมือจากจังหวัดตรังและเทศบาลเมืองตรัง  ที่มีส่วนช่วยในการจัดหาสถานที่ซึ่งมีความเห็นตรงกันว่า  บริเวณที่เดิมเคยเป็นโรงเรียนช่างไม้อยู่ใกล้สถานีรถไฟตรัง  มีจำนวนเนื้อที่  ๖ ไร่  ๑ งาน  ๘๒  ตารางวา  เป็นสถานที่ที่เหมาะสม  โดยจังหวัดตรังแจ้งว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุ  แต่เมื่อกรมศิลปากรได้ประสานงานขอใช้ที่ไปยังกรมธนารักษ์  จึงมีการตรวจสอบแล้วพบว่าที่ดินอยู่ในเขตวัดมัชฌิมภูมิ   กรมศิลปากรจึงประสานงานกับทางวัดมัชฌิมภูมิ  ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากพระครูปวัดปิยะศักดิ์  ปัญญาวชิโร  รักษาการเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมภูมิในขณะนั้น  อนุญาตให้ใช้สถานที่ดังกล่าว  เป็นที่ก่อสร้างอาคารหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง
 
          ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙  หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการปรับปรุงอาคาร งบประมาณทั้งสิ้น  ๖,๑๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท   (หกล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพมั่นคง  แข็งแรง   และมีป้ายชื่อหน่วยงานที่จัดทำด้วยหินแกรนิตแกะสลักอักษรที่มีความแข็งแรงถาวร
Messenger