พิพิธิภัณฑสถานแห่งชาติเสมือนจริง ร้อยเอ็ด
จำนวนผู้เข้าชม 1429

พิพิธิภัณฑสถานแห่งชาติเสมือนจริง ร้อยเอ็ด: http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/

   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกตามดำริของ ศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ซึ่งต้องการที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานเพื่อเก็บรักษาและจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมอีสาน โดยเฉพาะเรื่องราวของผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง ซึ่งในช่วงเวลานั้นกรมศิลปากร มีนโยบายในการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมืองโดยเฉพาะการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งใหม่ในจังหวัดที่ยังไม่มีพิพิธภัณฑสถาน จึงได้มีการนำเอาแนวความคิดทั้งสองส่วนมาผสมผสานกันและจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด
    พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2536 (พุทธศักราช 2536) และเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี 2540 ด้วยงบประมาณ 40 ล้านบาท เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลที่น่าสนใจของจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ รู้จักวิถีชีวิต ประเพณี และศิลปหัตถกรรม
    พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด ได้รับการประกาศเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด ลงวันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2537 ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 111 ตอนพิเศษ 43 หน้า 11 วันที่ 5 ตุลาคม พุทธศักราช 2537 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พุทธศักราช 2541 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี
 


Messenger