อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง สด๊กก๊อกธม
จำนวนผู้เข้าชม 1823


เว็ปไซต์อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม: virtualhistoricalpark.finearts.go.th/prasatsadokkokthom

       ปราสาทสด๊กก๊อกธมมีชื่อเรียกเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมทางกายภาพตามลําดับเวลา กล่าวคือราวพุทธศักราช 2463 เรียกโบราณสถานแห่งนี้ว่า ปราสาทเมืองพร้าว ปัจจุบันเรียกว่า ปราสาทสด๊กก๊อกธม ซึ่งเป็นชื่อเรียกในภาษาเขมร แปลว่า รกไปด้วยต้นกกขนาดใหญ่ นับตั้งแต่พุทธศักราช 2536
       กรมศิลปากรได้สํารวจโบราณสถาน และเริ่มโครงการอนุรักษ์และพัฒนาปราสาทสด๊กก๊อกธม ระหว่างพุทธศักราช 2539 - 2553 โดยดําเนินงานโบราณคดีและบูรณะโบราณสถานด้วยวิธีการประกอบคืนสภาพจนแล้วเสร็จ ต่อมาในพุทธศักราช 2560 กรมศิลปากรได้ประกาศจัดตั้งโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม


Messenger