การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๖ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
จำนวนผู้เข้าชม 3245

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o1

โครงสร้าง

โครงสร้าง

o2

ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร

o3

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

o4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

o5

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

o6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o7

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o8

Q&A

Q&A

o9

Social Network

Social Network

o10

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o11

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

แผนปฏิบัติราชการ 1ปี_ปี2566

 

o12

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

o13

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

การปฏิบัติงาน

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o14

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ*

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o15

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

o16

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๖

o17

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

o18

EService

E-Service

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o19

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดกาพัสดุ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

o20

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

o21

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ครอบคลุมในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

o22

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o23

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O๒๓_๑ แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมศิลปากร พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐

O๒๓_๒ แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมศิลปากร พ.ศ.  ๒๕๖๖

o24

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O๒๔_๑ ข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖ : รอบ ๖ เดือน)

o25

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใช้บังคับ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

O๒๕_๑ คู่มือการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการบรรจุและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน กรมศิลปากร

                  ข้อ ๑ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

                  ข้อ ๒ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร    

O๒๕_๒ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมศิลปากร
                  ข้อ ๒ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   
O๒๕_๓ หลักเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
                  ข้อ ๓ การพัฒนาบุคลากร
O๒๕_๔ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากในสังกัดกรมศิลปากร
                   ข้อ ๔ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
O๒๕_๕ หลักเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการให้ทุนให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร
                   ข้อ ๕ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

o26

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

o รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o27

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ / แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน กรมศิลปากร

o28

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

oช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o29

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ราย ๖ เดือน ครอบคลุมระยะเวลา ๖ เดือนแรก ของปี พ.ศ. ๒๕๖๖

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o30

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

นโยบาย No Gift Policy*

 

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o31

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

O32

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O๓๒_การฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้ง เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. จำนวน ๑ วัน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

O33

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o34

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

oการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

o35

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามข้อ O๓๔ และดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนป้องกันการทุจริต*

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o36

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

o37

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

oรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

o38

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

 

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o39

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O๓๙_๑ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
O๓๙_๒ ข้อกำหนดจริยธรรมของกรมศิลปากร ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

O40

การขับเคลื่อนจริยธรรม

O๔๐_๑ คำสั่งกรมศิลปากร ที่ ๒๗๙/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖

O๔๐_๒ แนวทางการปฏิบัติ Dos & Dont เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

O๔๐_การฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้ง เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. จำนวน ๑ วัน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

O41

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O๔๑_การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๖และการกำหนดไปใช้ประเมินเจ้าหน้าที่_ส่วน1
O๔๑_การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๖และการกำหนดไปใช้ประเมินเจ้าหน้าที่_ส่วน2
O๔๑_การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๖และการกำหนดไปใช้ประเมินเจ้าหน้าที่_ส่วน3
O๔๑_การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๖และการกำหนดไปใช้ประเมินเจ้าหน้าที่_ส่วน4
O๔๑_การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๖และการกำหนดไปใช้ประเมินเจ้าหน้าที่_ส่วน5
O๔๑_การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๖และการกำหนดไปใช้ประเมินเจ้าหน้าที่_ส่วน6
O๔๑_การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๖และการกำหนดไปใช้ประเมินเจ้าหน้าที่_ส่วน7

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O๔๒_๑ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
O๔๒_๒ มาตรการที่ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานกรมศิลปากร

o43

O๔๓_๑ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (กรมศิลปากร)
O๔๓_๒ กรมศิลปากร แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (กรมศิลปากร) 

O๔๓_การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมปี2566ส่วน1
O๔๓_การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมปี2566ส่วน2
O๔๓_การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมปี2566ส่วน3
O๔๓_การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมปี2566ส่วน4
O๔๓_๒ กรมศิลปากร แสดง QR code แบบวัด EITMessenger