๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
จำนวนผู้เข้าชม 50จำนวนผู้เข้าชม 50คน