๑๐๖ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
จำนวนผู้เข้าชม 368
จำนวนผู้เข้าชม 368คน