๑๐๖ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
จำนวนผู้เข้าชม 341
จำนวนผู้เข้าชม 341คน