พระไภษัชยคุรุ : พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งโอสถ
จำนวนผู้เข้าชม 2576

  • ย้อนกลับ
  • พระไภษัชยคุรุ : พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งโอสถ
นโม ภาควเต ไภษชฺเย คุรุ ไพฑูรฺยฺปรฺภ ราชาย ตถาคตาย
อรฺหเต สมฺยกฺสํพุทธาย ตทฺยถา โอม ไภษชฺเย ไภษชฺเย
มหาไภษชฺเยราชา สมุทฺคเต สฺวาหา

ธารณีมนตร์นี้มีอานุภาพในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ โดยผู้ป่วย พึงตั้งจิต
ให้แน่วแน่ ชำระร่างกายให้สะอาด ปรุงอาหารและยาโดยปราศจากสิ่งสกปรก
เสกด้วยพระธารณีนี้ ๑๐๘ จบ ให้ผู้ป่วยดื่ม กินอาหารและยานั้น โรคภัยที่มีอยู่ก็จะระงับดับสิ้นไป

Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

จำนวนผู้เข้าชม 2,576คน
Messenger