หนังสือการบูรณะพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
วันที่ประกาศ : 20/05/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 106

           วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เป็นวัดที่มีความสำคัญระดับชาติ ด้วยพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทรงสร้าง ปฏิสังขรณ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างในวัดนี้ตลอดมา อีกทั้งเป็นสถานที่ประกอบพระราชกรณียกิจในวาระต่าง ๆ และเป็นแหล่งรวบรวมงานศิลปะและสถาปัตยกรรมที่สำคัญตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี สืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะพระปรางค์นั้นแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านการออกแบบขั้นสูงสุดเกิดเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปกรรมของยุคสมัยนับเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามอย่างยิ่ง
           เนื่องด้วยปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และความเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ทำให้พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร หม่นหมอง ชำรุดทรุดโทรมลง กรมศิลปากร โดยกองโบราณคดี ได้ดำเนินการบูรณะพระปรางค์ เพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมของชาติมีความมั่นคงสง่างามสืบไป โครงการนี้มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๕๖ แล้วเสร็จในพุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมระยะเวลา ๕ ปี           กองโบราณคดี ได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานบูรณะ มาจัดพิมพ์เป็นหนังสือ “การบูรณะพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร” ออกเผยแพร่แก่ผู้สนใจ โดยมีเนื้อหาแบ่งเป็น ๓ หัวข้อใหญ่ๆ ได้แก่ ข้อมูลความเป็นมาและความสำคัญของพื้นที่ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและคติความหมายเชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มพระปรางค์ และการดำเนินการบูรณะพระปรางค์ จัดพิมพ์สี่สีทั้งเล่ม ขนาด ๐.๖ x ๑๐.๒ x ๑๔.๕ จำนวน ๒๐๐ หน้า
          ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อหนังสือผ่านระบบขายหนังสือกรมศิลปากรออนไลน์ ทางเว็บไซต์ http://bookshop.finearts.go.th จำหน่ายเล่มละ ๕๙๐ บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง) หรือซื้อได้ที่ร้านหนังสือกรมศิลปากร ชั้น ๑ ภายในอาคารกรมศิลปากร (เทเวศร์) เขตดุสิต กรุงเทพฯ (ในวันเวลาราชการ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๘ ๑๖๕๙ ๕๓๕๙ (คุณคูณ)