...

วีดิทัศน์
ลักษณะของโบราณสถานในเขตภาคเหนือ คุณค่าและความสำคัญ โดย นายสหวัฒน์ แน่นหนา อดีตอธิบดีกรมศิลปากร (ต่อ)
จำนวนผู้เข้าชม 46 ครั้ง
ลักษณะของโบราณสถานในเขตภาคเหนือ คุณค่าและความสำคัญ โดย นายสหวัฒน์ แน่นหนา อดีตอธิบดีกรมศิลปากร
จำนวนผู้เข้าชม 48 ครั้ง
กฏหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่เครือข่ายฯ ควรรู้ โดย นางสาวมาลีภรณ์ คุ้มเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ (ต่อ)
จำนวนผู้เข้าชม 36 ครั้ง
กฏหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่เครือข่ายฯ ควรรู้ โดย นางสาวมาลีภรณ์ คุ้มเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ
จำนวนผู้เข้าชม 45 ครั้ง
ประวัติความเป็นมา บทบาท หน้าที่ของ อส.มศ. พระสังฆาธิการและอปท.และแนวนโยบายฯ โดย อธิบดีกรมศิลปากร นายพนมบุตร จันทรโชติ
จำนวนผู้เข้าชม 31 ครั้ง
-