...

วีดิทัศน์
ลักษณะของโบราณสถานในเขตภาคเหนือ คุณค่าและความสำคัญ โดย นายสหวัฒน์ แน่นหนา อดีตอธิบดีกรมศิลปากร (ต่อ)
จำนวนผู้เข้าชม 126 ครั้ง
ลักษณะของโบราณสถานในเขตภาคเหนือ คุณค่าและความสำคัญ โดย นายสหวัฒน์ แน่นหนา อดีตอธิบดีกรมศิลปากร
จำนวนผู้เข้าชม 118 ครั้ง
กฏหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่เครือข่ายฯ ควรรู้ โดย นางสาวมาลีภรณ์ คุ้มเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ (ต่อ)
จำนวนผู้เข้าชม 126 ครั้ง
กฏหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่เครือข่ายฯ ควรรู้ โดย นางสาวมาลีภรณ์ คุ้มเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ
จำนวนผู้เข้าชม 230 ครั้ง
ประวัติความเป็นมา บทบาท หน้าที่ของ อส.มศ. พระสังฆาธิการและอปท.และแนวนโยบายฯ โดย อธิบดีกรมศิลปากร นายพนมบุตร จันทรโชติ
จำนวนผู้เข้าชม 132 ครั้ง
-

Messenger