...

ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เลียงร่อนแร่ แหล่งดีบุก ในจังหวัดชุมพร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณวัตถุ ลุกปัดแหล่งโบราณคดีเขาสามแก้ว จังหวัดชุมพร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แหล่งโบราณคดีเขานาพร้าว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เขาขุนกระทิง พระพุทธรูปจากแหล่งโบราณคดีเขานาพร้าว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
“แวดินเผา” อุปกรณ์การทอผ้าของคนก่อนประวัติศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม