...

รายการ สยามศิลปิน ปีที่ ๒ : สารคดีอัตชีวประวัติศิลปินไทย
องค์ความรู้ : หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่  เรื่อง รายการ สยามศิลปิน ปีที่ ๒ : สารคดีอัตชีวประวัติศิลปินไทย
     รายการ สยามศิลปิน ปีที่ ๒ เป็นรายการสารคดีอัตชีวประวัติศิลปินไทย ซึ่งผลิตขึ้นในนาม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  และมูลนิธิศิลปินแห่งชาติ ในปีนี้ทางรายการได้จัดทำไว้เป็น ๑๒ ตอน ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (พระปฐมบรมกษัตริย์แห่งจักรีวงศ์), สุนทรภู่ (กวีแก้วแห่งกรุงรัตนโกสินทร์), มนตรี ตราโมท (ปรมาจารย์ดุริยางคศาสตร์ไทย), เฟื้อ หริพิทักษ์ (ครูใหญ่ในวงการศิลปะ), เจริญใจ สุนทรวาทิน (ครูดนตรีไทยสี่แผ่นดิน), หวังดี นิมา หวังเต๊ะ (ไม้ใหญ่แห่งวงการศิลปะพื้นบ้านไทย), สวัสดิ์ ตันติสุข (ศิลปินอาวุโสผู้ไม่เคยหยุดการศึกษาและสร้างสรรค์), อังคาร กัลยาณพงศ์ (ปณิธานแห่งกวี), พินิจ สุวรรณะบุณย์ (ผู้ฝากผลงานไว้ในแผ่นดิน), อาจินต์ ปัญจพรรค์ (ร่ายยาวแห่งชีวิต), เรืออากาศตรีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ (ดุริยางคศิลปินแผ่นดินสยาม) และดร.ประเวศ ลิมปรังษี (ผู้สืบสานงานสถาปัตยกรรมไทยแห่งสยาม)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (รวบรวมและเรียบเรียง) :
     ๑. นางสาว ณัฐธิดา สถาอุ่น
     ๒. นาย ตนุภัทร กิจชัยเจริญพร
     ๓. นาย ภิญณกาญจ์ ปินตามา
ผู้ควบคุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ :
     นายธีรบูลย์ มิตรมโนชัย
     นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
     หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
     สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่
แหล่งอ้างอิง :
สยามศิลปิน The Greatest Thai Artists.  
     รายการ สยามศิลปิน ปีที่ ๒ [ออนไลน์].
     สืบค้นเมื่อ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕, จาก:  
     https://www.youtube.com/watch?v=z1Z5DtZnTaE...,
     ๒๕๕๘.(จำนวนผู้เข้าชม 158 ครั้ง)


Messenger