...

นางสาวปุณณภา สุขสาคร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และนางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. นางสาวปุณณภา สุขสาคร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และนางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ผ่านการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

(จำนวนผู้เข้าชม 86 ครั้ง)