...

ค้นหา
รายการที่พบทั้งหมด 32,836 รายการ

วันฉัตรมงคล (อ่านว่า ฉัด-ตระ-มง-คล) มีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธี ฉลองพระเศวตฉัตร ท าในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษก ซึ่งนับเป็นวันมงคลดิถีคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับนพปฎลมหาเศวตฉัตรและเครื่องราชกกุธภัณฑ์ อันมีพระมหาภิชัยมงกุฎเป็นปฐมแห่ง การบรมราชาภิเษก ตรงกับ วันที่ 4 พฤษภาคม
Messenger