...

พระประธานในอุโบสถวัดพระรูป

         ชื่อพระพุทธรูป พระประธานในอุโบสถวัดพระรูป

         สถานที่ประดิษฐาน อุโบสถ วัดพระรูป ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี

         ประวัติ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ พระอธิการผ่อนปัญญาธโร ได้ดําริจะสร้างพระประธานใหม่แทนองค์เดิมที่ปั้นด้วยอิฐและปูน ซึ่งน่าจะถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น หรือ สมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งเกิดการชํารุดมากและถูกซ่อมมาหลายครั้งแล้ว ดังนั้นท่านพระครูจึงได้ให้ช่างและพระสงฆ์ในวัดช่วยกันรื้อและมีดําริจะหล่อพระประธานองค์ใหม่ ในขณะที่กําลังใช้ชะแลงงัดที่เศียรพระนั้นได้พบกับพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งบรรจุอยู่ในพระโมลีของพระประธานเดิม ดังนั้นในวัดพระรูปจึงมีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ด้วย

         ในส่วนของพระประธานองค์ใหม่นี้มีการหล่อขึ้นที่วัดเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ตรงกับขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. พระประธานจะมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หล่อด้วยโลหะต่าง ๆ โดยการบริจาคของชาวบ้านทั้งทอง นาก เงิน และโลหะต่าง ๆ ตามศรัทธา ขนาดหน้าตักกว้าง ๕ ศอก ๑ คืบ ๕ นิ้ว และสูง ๗ ศอกพระประธานองค์นี้ออกแบบให้เหมือนพระพุทธชินราชแบบที่งามที่สุดในประเทศไทย ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก

         หลังจากการทําพิธีหล่อพระประธานครั้งนี้ โลหะต่าง ๆ ที่ชาวบ้านนํามาบริจาค ยังเหลืออยู่อีกมากมาย ท่านพระครูผ่อนจึงได้ให้ช่างหล่อพระโมคัลลานะ พระสารีบุตร และพระพุทธรูปปางประทานพรอีก ๓ องค์ เพื่อมาประดิษฐานไว้ในอุโบสถ เมื่อเสร็จการหล่อพระที่วัด และส่งไปขัดที่โรงหล่อที่บ้านช่างหล่อธนบุรี วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๐๐ ได้จัดขบวนแห่พระกลับมายังวัดพระรูป และมีพิธีบรรจุและประดิษฐาน ในพระอุโบสถในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๐๐ และฉลองสมโภชตามสมควร และถือว่าเป็นปีที่ดีในปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ ด้วย

(จำนวนผู้เข้าชม 104 ครั้ง)