...

พิธีปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่ ครั้งที่๒
พิธีปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่ ครั้งที่๒
 
โดย นายบวเวท รุ่งรุจี
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
 
ณ สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา
 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

(จำนวนผู้เข้าชม 728 ครั้ง)