ตำรายาแผนโบราณ เล่มที่ 22
ว่าด้วยตำรายา ได้แก่ ยาแก้ไข้, ยาแก้สันนิบาต, ยาแก้อนมิหลับ, ยาแก้เสลด แก้สอึก เป็นต้น

(จำนวนผู้เข้าชม 469 ครั้ง)