...

พระบารมีปกเกล้าชาวอุบล ๑
พระบารมีปกเกล้าชาวอุบล ๑
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๘ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีครั้งแรก
โดยประทับแรม ๔ วัน ๓ คืน และทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จฯอย่างใกล้ชิด นับเป็นพระมหากรุณาคุณอย่างหาที่สุดมิได้…
โดยภาพอาคารด้านหลังนั่นก็คือ อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
ซึ่งเดิมเป็นอาคารศาลากลางจังหวัด สร้างเมื่อ พุทธศักราช ๒๔๖๑ บนที่ดินของหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ทายาทของราชบุตร (สุ่ย) พระชายาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์สำหรับก่อสร้างสถานที่ราชการมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ ๖
ลักษณะอาคารเป็นตึกชั้นเดียว ก่ออิฐถือปูนยกพื้นสูง หลังคาทรงปั้นหยามุงกระเบื้องว่าว แผนผังอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศเหนือ ภายในอาคารประกอบด้วยห้องโถงใหญ่อยู่ตรงกลาง มีระเบียงทางเดิน และห้องขนาดเล็กอยู่โดยรอบ เหนือกรอบประตูและหัวเสารับชายคาที่ระเบียงมีการประดับด้วยไม้ฉลุลายพันธุ์พฤกษา
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ นายบุญช่วย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบอาคารศาลากลางหลังเก่าให้กรมศิลปากรทำการบูรณะและใช้ประโยชน์จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ต่อมากรมศิลปากรได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๒
ขอบคุณภาพจาก อาจารย์ปัญญา แพงเหล่า

(จำนวนผู้เข้าชม 82 ครั้ง)