...

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไหล จังหวัดอุบลราชธานี เข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี

          

เมื่อวันพุธ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไหล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ครู ๒ คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑-๓ จำนวน ๘๓ คน 

(จำนวนผู้เข้าชม 420 ครั้ง)