...

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี

      

   เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2555 เวลา 08.00 น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี โดยมี ครู 3 คน นักเรียน 30 คน  ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ของนักเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี

(จำนวนผู้เข้าชม 513 ครั้ง)