...

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง "ยุคสมัยของประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย"
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการ
โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 1/2566 เรื่อง"ยุคสมัยของประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย" และนำชมโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  
โดย ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Education.National Museum Bangkok เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร


(จำนวนผู้เข้าชม 234 ครั้ง)