...

มาตรการปลอดภัย (COVID Free Setting) สำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร         สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ “มาตรการปลอดภัย (COVID Free Setting) สำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ”
เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร โดยกำหนดกรอบมาตรการปลอดภัย (COVID Free Setting) ตามนโยบายของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้วางแนวทางปฏิบัติที่ครอบคลุมในแต่ละมิติของปัจจัยเสี่ยงของสถานประกอบการประเภทห้องสมุดและ
พิพิธภัณฑ์ ดังนี้

         สภาพแวดล้อม COVID Free Environment

                    -     ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม และห้องน้ำทุก 1 – 2 ชั่วโมง

                    -     จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์

                    -     แนะนำให้ใช้ระบบชำระเงินแบบออนไลน์ หรือ E-Payment

                    -     งดรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม ขณะเข้าชมหรือใช้บริการ

          บุคลากรและเจ้าหน้าที่ COVID Free Personnel

                   -      เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับวัดซีนตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือทำการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทุกสัปดาห์

                   -      ประเมินตนเองผ่านแอปพลิเคชั่น Thai Save Thai ของกรมอนามัย

                   -      เจ้าหน้าที่ งดรวมกลุ่มขณะปฏิบัติงานระหว่างพัก และงดรับประทานอาหารร่วมกัน

                   -      ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัย DMHTT

          ผู้ใช้บริการ หรือนักท่องเที่ยว COVID Free Customer

                   -      ตรวจคัดกรองความเสี่ยงก่อนใช้บริการ

                   -      ประเมินตนเองผ่านแอปพลิเคชั่น Thai Save Thai ของกรมอนามัย

                   -      ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัย DMHTT

                   -      กรณีใช้พื้นที่ปรับอากาศ ผู้รับบริการต้องมีหลักฐานการรับวัดซีนตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) /
                          Polymerase chain reaction (RT-PCR) ไม่เกิน 1 สัปดาห์


          ** มาตรการปลอดภัย
DMHTT **

                 เว้นระยะห่าง (Distancing)

                 สวมหน้ากากอนามัย (Mask wearing)

                 หมั่นล้างมือบ่อยๆ (Hand washing)

                 ตรวจอุณหภูมิร่างกายสม่ำเสมอ (Temperature testing)

                 สแกนแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” (Thai Cha Na)

 

#COVIDfreesetting #พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ #กรมศิลปากร

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Page : Office of National Museums, Thailand
YouTube : Office of National Museums, Thailand

(จำนวนผู้เข้าชม 439 ครั้ง)