...

๑ ธันวาคม วันดำรงราชานุภาพ
๑ ธันวาคม
วันดำรงราชานุภาพ
เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย

(จำนวนผู้เข้าชม 967 ครั้ง)