...

เชิญชวนรับฟังเสวนา "Mobile Museum and Friends" วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ร่วมกับ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร และเครือข่าย
เชิญชวนรับฟังเสวนา "Mobile Museum and Friends"
วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องศาลาเพียงดิน พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี
ร่วมบรรยายโดย
๑. นายชัยวัฒน์ เทพทวี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจการ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
๒. นางสาวจิตสุภา หวังศิริสมบูรณ์ ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
๓. นางอภิญญา ซอหะซัน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
๔. นายสุวิทย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
๕.ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ ประธานกลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
๖. นายวุฒินันท์ แช่มช้อย นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)
๗. นางสาวดวงกมล กมลานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
๘. นางสาวพรรณฑิรา สุวรรณสถิตย์ เจ้าหน้าที่การศึกษา พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ
รับลงทะเบียนเข้าฟังบรรยาย ณ ห้องศาลาเพียงดิน จำนวน ๒๐ ท่าน ได้ที่
หรือรับชมออนไลน์ทาง https://www.facebook.com/qsmtthailand
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/craftjourneyqsmt

(จำนวนผู้เข้าชม 416 ครั้ง)