...

Clip : โครงการอบรมพิพิธภัณฑสถานวิทยาแก่บุคคลภายนอก (ปีที่ 17 ) "พิพิธภัณฑ์ในอาคารเก่า"

              สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้จัดโครงการอบรมพิพิธภัณฑสถานวิทยาแก่บุคคลภายนอก (ปีที่ 17) หัวข้อ “พิพิธภัณฑ์ในอาคารเก่า” ระหว่างวันที่ 7 – 18 มิถุนายน 2564 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยความร่วมมือจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ที่เข้าร่วมอบรมในโครงการ รวมถึงผู้ที่มีความสนใจและปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์ในอาคารเก่า ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อมุ่งหวังให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์ภายในอาคารเก่า สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านพิพิธภัณฑสถานวิทยา รวมถึงหลักการอนุรักษ์ด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนากิจการพิพิธภัณฑ์ของหน่วยงานควบคู่กับการอนุรักษ์อาคารโบราณได้อย่างเหมาะสม-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ติดตามรับชมวิดีทัศน์ของสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเพิ่มเติมได้ที่

Youtube : Office of National Museums, Thailand

Website  : https://www.finearts.go.th/thailandmuseum/categorie/video

(จำนวนผู้เข้าชม 577 ครั้ง)