...

แจ้งปิดการให้บริการและการเข้าชมแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร


ประกาศกรมศิลปากร

แจ้งปิดการให้บริการและการเข้าชมแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ :

- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ

-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์

 

-หอสมุดแห่งชาติ

-หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

-โรงละครแห่งชาติ


โดยปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๘) เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (
COVID-19) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 

(จำนวนผู้เข้าชม 442 ครั้ง)