...

รายงานประจำปี 2562-2563 สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร


                สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2562 – 2563 โดยรวบรวมผลงานชิ้นสำคัญและผลการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่หลักของหน่วยงานทั้ง 10 หน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพื่อมุ่งหวังให้เป็นการบันทึกผลความสำเร็จของงานจากการร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรในองค์กรอย่างเต็มกำลัง และเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่สำคัญของชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย มุ่งมั่นที่จะพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกิจการพิพิธภัณฑสถานไทยให้มีมาตรฐานสู่ระดับสากลต่อไป


สามารถอ่านหนังสือออนไลน์ได้ที่ :
รายงานประจำปี 2562 – 2563 สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร

(จำนวนผู้เข้าชม 513 ครั้ง)