...

ขั้นตอนการแจ้งการจัดแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุโดยเรียกเก็บค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื่นการจัดแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุโดยมีการเก็บค่าเข้าชมจะต้องแจ้ง กรมศิลปากร 

 

ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2)

เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ ทวิแห่งพระราชบัญญัติโบราณ สถานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพ.ศ. 2504 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 อธิบดีกรมศิลปากรจึงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดแสดง โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุโดยเรียกเก็บค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื่น


สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ ด้านล่างนี้

ประกาศกรมศิลปากร กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ

พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแก่งชาติ พ.ศ. 2504

พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2)

แบบหนังสือแจ้งการจัดแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุโดยเรียกเก็บค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื่น

ตัวอย่างเอกสารและหลักฐานประกอบ การจัดแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุโดยเรียกเก็บค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื่นติดตามข้อมูลข่าวสารใหม่ๆได้ที่ Facebook : Office of National Museum, Thailand

Office of National Museum, Thailand | Facebook

(จำนวนผู้เข้าชม 1282 ครั้ง)