...

โครงการอบรมพิพิธภัณฑสถานวิทยา (ปีที่ 17)


การอบรมพิพิธภัณฑสถานวิทยาแก่บุคคลภายนอก (ปีที่ 17)

หัวข้อ : พิพิธภัณฑ์ในอาคารเก่า

 

กรมศิลปากร โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (สพช.) จะจัดโครงการอบรมพิพิธภัณฑสถานวิทยาแก่บุคคลภายนอก ปีที่ 17 หัวข้อ พิพิธภัณฑ์ในอาคารเก่าหลักสูตร 10 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 718 มิถุนายน 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร


วัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้ก็เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการพิพิธภัณฑ์ โดยเน้นเรื่องการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ในอาคารโบราณสถานหรืออาคารเก่า ซึ่งต้องบูรณาการศาสตร์หลายแขนงร่วมกันอนุรักษ์อาคารสถาปัตยกรรมเก่าให้คงคุณค่าพร้อมทั้งการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้มีความทันสมัยให้ควบคู่กันไปได้อย่างลงตัว


โครงการอบรมพิพิธภัณฑสถานวิทยาแก่บุคคลภายนอก โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (สพช.) เริ่มดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑสถานวิทยามาตั้งแต่พุทธศักราช 2547 ต่อเนื่องมาจนถึงปีที่ 16 ในพุทธศักราช 2563 แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ทำให้การอบรมที่วางแผนดำเนินการมาต้องระงับไปชั่วคราว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปี พ.ศ.2564 นี้ การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (
COVID-19) จะยังคงมีอยู่  แต่สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าว จึงจัดการอบรมพิพิธภัณฑสถานวิทยา ปีที่ 17 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 โดยระหว่างการอบรมได้กำหนดข้อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) ตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และประกาศของกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมอบรม

ติดตามข่าวสารการโครงการอบรมพิพิธภัณฑสถานวิทยาแก่บุคคลภายนอก ปีที่ 17
หัวข้อ พิพิธภัณฑ์ในอาคารเก่าของสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
ได้ทาง   
https://www.facebook.com/onmthailand


 

(จำนวนผู้เข้าชม 1000 ครั้ง)