...

[On This Day] 28 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ : นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม
28 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประสูติแต่หม่อมเจ้าหญิงพรรณราย พระธิดาในสมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
(ต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพรรณราย เมื่อปีพุทธศักราช 2443)

(จำนวนผู้เข้าชม 601 ครั้ง)