...

[MobileMuseum] รถพิพิธภัณฑ์สัญจร

                                           

รถพิพิธภัณฑ์สัญจร Mobile Museum มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศในด้านต่าง ๆ เพื่อให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็นแหล่งเรียนรู้ รวมถึงเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ

ในขณะเดียวกันรถพิพิธภัณฑ์สัญจรได้ตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานเชิงรุก เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยการนำรถพิพิธภัณฑ์สัญจร ออกให้บริการความรู้ยังสถานที่ต่าง ๆ อาทิ สถานศึกษา ชุมชน ศูนย์การค้า สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ให้เข้าถึงข้อมูลความรู้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกรัก เห็นคุณค่า และร่วมกันอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติมากยิ่งขึ้น

นอกจากการให้บริการความรู้และกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจแล้ว รถพิพิธภัณฑ์สัญจร ยังมีการให้บริการความรู้และจัดกิจกรรมสำหรับผู้พิการ ตามแนวคิด Museum For All ที่ต้องการให้พิพิธภัณฑ์ เป็นพื้นที่สำหรับทุก ๆ คน โดยมีป้ายคำบรรยายอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา โบราณวัตถุจำลองที่สามารถสัมผัสรูปร่างลักษณะต่าง ๆ ของวัตถุได้ รวมทั้งจิ๊กซอว์ภาชนะดินเผาสามมิติ เป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมอีกด้วย

 

ข้อมูลการให้บริการรถพิพิธภัณฑ์สัญจร

  • การให้บริการสำหรับประชาชนทั่วไป
  • การให้บริการสำหรับนักเรียน นักศึกษา
  • การให้บริการสำหรับผู้พิการ
  • โบราณวัตถุจำลอง พร้อมป้ายคำบรรยาย
  • แผ่นพับและเอกสารเสริมความรู้
  • จิ๊กซอว์ภาชนะดินเผาสามมิติ
  • การ์ตูนอิงประวัติศาสตร์ และสารคดีต่างๆ ของกรมศิลปากร


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

81/1 อาคารกรมศิลปากรเทเวศร์ ชั้น 8 แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร 02-164-2511 / 087-650-8707

Facebook : https://www.facebook.com/MobileMuseumThailand/

IG : mobilemuseumthailand

(จำนวนผู้เข้าชม 1793 ครั้ง)