...

โรงเรียนบ้านหนองกา ประชารัฐพิทยา ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ ๑-๖ โรงเรียนบ้านหนองกา ประชารัฐพิทยา ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑๔๐ คน คุณครู ๑๘ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยแบ่งการบรรยายนำชมออกเป็น ๔ กลุ่มย่อย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ โดยมีนางสาวอาภาภรณ์ เปล่งปลั่งศรี นักวิชาการวัฒนธรรม นางถนอม หลวงกลาง นางศรีสุดา ศรีสด และนายแก่นแก้ว หอมนวล พนักงานประจำห้อง ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 58 ครั้ง)