โครงการนิทานผลิบาน : กิจกรรม และสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็ก ครั้งที่ 5
วันที่ 7 มกราคม 2566 หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) จัดโครงการนิทานผลิบาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ การใช้นิทานสร้างกิจกรรม และสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็ก ครั้งที่ 6 โดยนางทัศนีย์ เทพไชย ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วย นางภควรรณ คุณากรวงศ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ, นางสาวณัฐพร เพ็ชรกลับ บรรณารักษ์ชำนาญการ นางสาวกาญจนา ศรีเหรา , นางสาววารุณี วิริยะชูศรี บรรณารักษ์ นางสาวปิยวรรณ พลอยสุกใส เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
วิทยากรโดย นางสาวอุษา ศรีนวล นักจัดการความรู้อาวุโส สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยวังทอง ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมเป็นคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูอนุบาล จำนวน 13 คน

(จำนวนผู้เข้าชม 42 ครั้ง)