มัดหมี่ จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อเรื่อง                                มัดหมี่ จังหวัดสุพรรณบุรี
ครั้งที่                                   -
ผู้แต่ง                                  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ประเภทวัสดุ/มีเดีย               หนังสือท้องถิ่น
ISBN/ISSN                          -
หมวดหมู่                             ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว
เลขหมู่                                677.6 ว394ม
สถานที่พิมพ์                        สุพรรณบุรี
สำนักพิมพ์                          สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ปีที่พิมพ์                              2550
ลักษณะวัสดุ                        29 ซม. : 80 หน้า
หัวเรื่อง                               มัดหมี่ -- สุพรรณบุรี
                                          ผ้าสุพรรณบุรี 
ภาษา                                 ไทย
บทคัดย่อ/บันทึก
            รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญางานช่างฝีมือพื้นบ้าน ผ้ามัดลายมัดหมี่ ที่เสี่ยงต่อการสูญหายหรืออาจสูญหาย หาแนวทางการอนุรักษ์ ส่งเสริม ถ่ายทอด องค์ความรู้ให้คงอยู่ สืบค้นภูมิปัญญาด้านงานช่างฝีมือพื้นบ้าน เพื่อสืบทอด ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป

(จำนวนผู้เข้าชม 160 ครั้ง)