มอญบางขันหมาก

ชื่อเรื่อง                  มอญบางขันหมาก
ผู้แต่ง                     ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเทพสตรี
ประเภทวัสดุ/มีเดีย     หนังสือท้องถิ่น
ISBN/ISSN             -
หมวดหมู่                 ประเพณี ขนบธรรมเนียม
เลขหมู่
                    390.09593 ร425ม

สถานที่พิมพ์             กรุงเทพฯ  
สำนักพิมพ์               สถาบันราชภัฏเทพสตรี
ปีที่พิมพ์                  2533
ลักษณะวัสดุ             76 หน้า.
หัวเรื่อง                   มอญ--การละเล่นพื้นบ้าน
                            มอญ--ความเป็นอยู่และประเพณี
                            มอญ--รวมเรื่อง
ภาษา                     ไทย
บทคัดย่อ/บันทึก
          หนังสือเอกสารเล่มนี้จะเพิ่มความรู้เรื่องมอญบางขันหมากให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและคงช่วยส่งเสริมแนวทางการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์มอญ ตำบลบางขันหมาก ให้สืบทอดต่อไปยังลูกหลาน และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์มอญจะคงอยู่คู่เมืองลพบุรีสืบไป
     

 

 

 

(จำนวนผู้เข้าชม 611 ครั้ง)