การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Electronic Records Management and Digitalization

 นางสาวธารทิพย์ ภิรมย์อนุกูล หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี และคณะเจ้าหน้าที่นักจดหมายเหตุ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานจดหมายเหตุ เรื่อง Electronic Records Management and Digitalization ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

          การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักจดหมายเหตุ จัดโดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้วิชาการจดหมายเหตุให้แก่นักจดหมายเหตุในสังกัดกรมศิลปากรสำหรับพัฒนางานจดหมายเหตุให้ได้ตามมาตรฐานสากล โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศมาเลเซียให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมใน 2 หัวข้อ ประกอบด้วย

          1) หัวข้อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Records Managment System - ERMS) โดย Mr. Shaidin Bin Shafie ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารเอกสารภาครัฐ (Section Head of Government Records Management Division) 
และ

          2) หัวข้อการแปลงเอกสารจดหมายเหตุให้เป็นเอกสารดิจิตอล (Digitalization) โดย Mr. Zaidin Mohd Noor หัวหน้าแผนกค้นคว้าวิจัยพิเศษ กลุ่มบริหารงานค้นคว้าวิจัยและจัดทำเอกสาร (Section Head of Special Research Section, Research Management and Documentation Division)

(จำนวนผู้เข้าชม 490 ครั้ง)